ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HATÁLYOS: 2022. augusztus 2.

1. Eladó adatai

Név: Péter-Kokavecz Anna, egyéni vállalkozó
Székhely: 1223 Budapest, Kő utca 9/1
Levelezési cím: 1223 Budapest, Kő utca 9/1
Nyilvántartási szám: 57391298
Adószám: 59371162-2-43
Tevékenység megkezdése: 2022. augusztus 19.
Honlap: https://www.wearrings.eu/
Email: info@wearrings.eu
Bankszámlaszám: 12012204-01881827-00100000
Tárhelyszolgáltató: Sybell Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 7/B 2. em. 206., cégjegyzékszám: 01-09-293034, adószám: 25859502-2-42)

2. Általános rendelkezések, hatály

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az Eladó webáruházában (továbbiakban: Webáruház) forgalomba hozott termékek megrendelőinek (a továbbiakban: Vásárló, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1.§ 3. pontja szerinti természetes személy vásárló esetében: Fogyasztó) Eladóval (a továbbiakban: Eladó) szemben érvényesíthető jogait, valamint az Eladó kötelezettségeit és felelősségét.

Jelen ÁSZF tartalmazza a távollevők között megkötött szerződések esetén a jogszabályban előírt tájékoztatást és a teljesítés szabályait, a szerződés létrejöttére vonatkozó szabályokat, a teljesítési határidőket, szállítási és fizetési feltételeket, felelősségi szabályokat, valamint az elállási és felmondási jogokra vonatkozó szabályokat.

Eladó az ÁSZF Honlapon történő megjelenítésével Vásárlók/Fogyasztó számára lehetővé és elérhetővé teszi, hogy a szerződés megkötése előtt a jogszabályban előírt, szükséges tájékoztatást megkapják.

Vásárló/Fogyasztó a honlapon keresztül történő megrendelésével egyidejűleg elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy az ÁSZF-t bármikor a Vásárlónak/Fogyasztónak küldött előzetes értesítés nélkül módosítsa. Ezen módosítások a folyamatban lévő vagy folyamatos szerződéseket nem érinthetik, a módosítás csak az annak közzétételét követően hatályba lépő szerződéseket érinti.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint az egyéb kötelezően alkalmazandó normák az irányadók és alkalmazandók.

3. Szerzői jog

A Honlapon megjelenített védjegyek, logók, valamint egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak. Kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül harmadik személy semmilyen módon és jogcímen nem használhatja, nem másolhatja, nem terjesztheti, és nem teheti közzé a Honlap tartalmát. Tilos a Honlapon előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül bármilyen más honlaphoz kapcsolást (linket) létrehozni. Lajstromozott védjegy, valamint szerzői jogi védelem alatt álló mű jogellenes felhasználása jogi eljárást vonhat maga után.

4. Felelősség

Eladó a Honlap használatából, illetve annak bármikor, bármilyen okból, bármilyen időtartamra bekövetkező elérhetetlenné válásából esetlegesen eredő kárért, veszteségért vagy költségért nem vállal felelősséget. Nem vállal felelősséget továbbá semmilyen, arra jogosulatlan személy által végzett, illetve késedelmes információátadás, számítógépes vírus, vonal- vagy rendszerhiba következtében az adatokban végbemenő változásért sem. Eladó fenntartja a jogot a Honlapon megjelenített tartalmak módosítására, továbbá elérhetőségük megszüntetésére. Eladó nem vállal továbbá felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, vagy publikált anyagokért, amelyek a Honlaphoz kapcsolódnak, vagy amelyre hivatkoznak.

5. A szerződés alapjául szolgáló jogszabályok

• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
• 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény)
• 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
• 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
• 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számviteli tv.)
• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)
• 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfa tv.)
• 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (Fttv.)
• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
• 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (Pp.)
• 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
• 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
• 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
• 373/2021. (VI.30.) Korm. rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól

6. Fogalmak

• Általános szerződési feltétel: Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.
• Áru: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia, valamint a digitális elemeket tartalmazó áru
• Digitális elemeket tartalmazó áru: ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit
• Felek: Eladó és Vevő együttesen
• Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontjában meghatározottak szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
• Gyártó: a termék előállítója, importtermék esetén az Árut az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely az Árun nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel
• Funkcionalitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse
• Interoperabilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják
• Kompatibilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy – átalakítás szükségessége nélkül – együtt tudjon működni olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják
• Jótállás: a Ptk. szerinti, a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal
• Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
• Vételár: az Áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért fizetendő ellenszolgáltatás
• Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
• Fogyasztói szerződés: az a szerződés, amely fogyasztó és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti
• Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti Áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a Felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő Felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
• Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a Felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
• Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden olyan birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, amely a Szerződés tárgyát képezi
• Vásárló: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

7. A szerződés nyelve, a szerződés formája

A szerződés nyelve a magyar.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek foglalt szerződéseknek, azokat Eladó nem iktatja.

8. Árak

8.1. A Honlapon feltüntetett árak

Az árak forintban értendők, 27% ÁFA-t tartalmaznak. Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem érinti a már megkötött szerződéseket. Amennyiben hibásan feltüntetett árú Árura megrendelés érkezik, de a szerződés még nem került megkötésre, úgy Eladó az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján, az ott meghatározott feltételek szerint jár el.

8.2. Hibás ár

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:
• 0 Ft összegű ár
• kedvezményes ár esetében a meghirdetett kedvezmény mértékével csökkentett ár összege tévesen került feltüntetésre.

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja az Áru valós áron történő megvásárlásának lehetőségét. Vásárló jogosult dönteni, hogy az Árut valós áron megrendeli, vagy lemondja a megrendelést, amely utóbbi esetben Vásárlót ezért hátrányos jogkövetkezmény nem éri.

9. A Honlap használata, a vásárlás folyamata

A vásárlás történhet regisztrációval vagy regisztráció nélkül.

9.1. Az Áru kiválasztása

Vásárló a kiválasztott Árura kattintva megtekintheti annak bővebb leírását. A megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba teszem” gomb megnyomásával a kosárba helyezi, melyet követően a „Pénztár” gombra kattintva van lehetőség a rendelés véglegesítésének megkezdésére. Amennyiben Vásárló több terméket szeretne a kosárba helyezni, a „Tovább vásárolok” gombra kattintva folytathatja tovább a vásárlást, és a következő megvásárolni kívánt terméket az előzőekben leírt módon helyezheti a kosárba. A „Kosár” gombra kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Lehetőség van a rendelés helyességének (például: árak, mennyiség) ellenőrzésére, szükség esetén a rendelés javítható vagy módosítható. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

Ajándékutalvány: Felhasználható a vásárlástól számított 1 évig! Az ajándékutalvány csak egy összegben használható fel. Az ajándékutalvány fizikailag nem kerül kiszállításra! A címzett (vagy a vásárló) emailben egy kuponkódot kap, amelyet a pénztár oldalon tud beváltani.

9.2. A rendelés elküldése

A rendelés véglegesítését a „Tovább a pénztárhoz” vagy „Pénztér” gombok megnyomásával lehet megkezdeni. Ha Vásárló már vásárolt a Webáruházban, és regisztrált vásárlóként szeretne vásárolni, úgy a „Bejelentkezés” gombra kattintva meg kell adnia a korábbi regisztráció során megadott felhasználónevét vagy email címét és jelszavát. Bejelentkezés előtt Vásárlónak lehetősége van jelszóemlékeztetőt kérni.

Amennyiben Vásárló új vásárlóként szeretne regisztrálni, a „Fiók létrehozása” jelölőnégyzet bepipálásával meg kell adnia a Honlapon közzétett Adatkezelési Tájékoztatóban felsorolt adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. A regisztrációt követően, annak sikerességéről Eladó néhány percen belül visszaigazoló emailt küld a Vásárló által megadott email címre.

Regisztrációval és regisztráció nélküli vásárlás esetén meg kell adni a számlázási és szállítási adatokat, majd a következő lépésben a Vásárlónak meg kell adnia a megfelelő szállítási és fizetési módot, és – amennyiben rendelkezik kuponnal – a kuponkódot.

Amennyiben Vásárló – az adatok megadása után – egyetért a megrendelés tartalmával, a megrendelés véglegesítéséhez a „Megrendelés elküldése” gombra kell kattintania.

9.3. Adatbeviteli hibák javítása

Vásárlónak a megrendelés során, a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az általa bevitt adatok javítására vagy módosítására. Fontos, hogy Vásárló mindig ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen az általa megadott adatok alapján kerül sor a számlázásra, illetve szállításra. Eladó kifejezetten felhívja Vásárló a figyelmét arra, hogy az általa tévesen megadott email cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. Amennyiben Vásárló a rendelés véglegesítését követően hibát fedez fel a megadott adatokban, a lehető legrövidebb időn belül a rendelése módosításának kezdeményezése szükséges. A hibás rendelés módosítását a megrendeléskor megadott email címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti Eladó felé.

9.4. A rendelés véglegesítése

Vásárló a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva zárhatja le rendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Vásárló minősül ajánlattevőnek.

9.5. Ajánlattétel

A „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlata megtett ajánlatnak minősül, továbbá Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolásának megérkezése esetén a nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Vásárlót ajánlata 48 óra időtartamban köti. Amennyiben Eladó a Vásárló ajánlatát a jelen ÁSZF szerint 48 óra belül nem igazolja vissza, Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól.

9.6. Rendelés visszaigazolása és a szerződés létrejötte

Vásárló a rendelését bármikor leadhatja.

Eladó Vásárló ajánlatának elküldését követően azonnal, de legfeljebb 48 órán belül email útján visszaigazolja az ajánlatot. A szerződés akkor jön létre, amikor Eladó által küldött visszaigazoló email a Vásárló levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

9.7. Fizetési módok

• Utánvét: Amennyiben Vásárló a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, az „Utánvétel” fizetési módot kell választania, melynek költsége: 390,- Ft.
• Bankkártya (Stripe): Vásárló a vételárat és a szállítási költséget online bankkártyával egyenlítheti ki. Bővebben: https://stripe.com/

9.8. Szállítási módok és díjak

14.000,- Ft felett ingyenes szállítás.

A kiszállítás Magyarország egész területén történik.

A raktáron lévő termék(ek) várható szállítási határidejéről Eladó emailen visszaigazolást küld. Eladó általi visszaigazolásban feltüntetett szállítási határidő kizárólag tájékoztatásul szolgál a várható kézbesítés idejéről, így azok esetleges elmulasztása Eladóval szemben semmilyen igényt nem alapoz meg. Eladó kifejezetten kizárja a felelősségét, amennyiben a késedelem az igénybe vett futárszolgálat késedelméből adódik.

Kiszállítás futárszolgálattal:
A csomagokat a futárszolgálatok munkatársai szállítják házhoz, munkanapokon jellemzően 8-17 óra között. Előzetesen a futárszolgálat sms-ben és/vagy emailben tájékoztatja Vásárlót a csomag érkezéséről, amely tájékoztatóban a futárszolgálat 8 órás időintervallumot határoz meg a csomag kézbesítésére. Amennyiben Vásárló az adott időszakban nem tartózkodik otthon, akkor szállítási címként célszerű munkahelyi címet megadni. Ha a futár nem talál senkit a megadott címen a futárszolgálat az árut visszaszállítja Eladónak, és a megrendelés törlésre kerül. Az át nem vett csomagok szállítási költségét Eladó a Vásárlóra terheli.

GLS csomagküldés:
A terméket a GLS szállítja ki. Bővebben: https://gls-group.com/HU/hu/home
Ezen szállítási mód díja: 990,- Ft

Kiszállítás csomagautomatába:

GLS csomagpont:
A GLS csomagautomaták jól megközelíthető helyeken (pl. bevásárlóközpontokban, benzinkutakon, stb.) találhatók. A GLS sms és/vagy email értesítőt küld a címzettnek az áru kiszállításáról. Bővebben: https://gls-group.com/HU/hu/home
Ezen szállítási mód díja: 690,- Ft

9.9. Teljesítési határidő

A megrendelések feldolgozása – ünnepnapok kivételével – naponta történik.

A rendelés teljesítésének várható időpontjáról Eladó emailen értesítést küld Vásárló részére.

Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított legfeljebb 30 nap.

Eladó fenntartja magának a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a Vásárlóval történt egyeztetést követően van lehetőség. A termék vételárának előre történő teljes kiegyenlítése esetén az Eladónak haladéktalanul a teljes összeget a Vásárló részére vissza kell utalnia, de legkésőbb 30 napon belül a 10.4. fejezetben meghatározottak szerint. (pl. mert a termék nem áll rendelkezésre)

E kötelezettség teljesítése Vállalkozót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

10. Fogyasztót megillető elállási és felmondási jog

10.1. Elállási és felmondási jog feltételei, határideje

Fogyasztót a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. §-a szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. Fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát:
a.) Áru adásvételére irányuló szerződés esetén:
– az Árunak,
– több Áru adásvételekor, ha az egyes Áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott árunak,
– több tételből vagy darabból álló Áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
– ha az Árut meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától,
b.) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

A 6. fejezetben meghatározottak „Fogyasztó” fogalmának meghatározásából következik, hogy nem minősül Fogyasztónak az egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, a társasházak, és így nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.

Jelen pontban foglaltak nem érintik Fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az Áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére Fogyasztó tett ajánlatot, Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

10.2. Az elállási vagy felmondási jog gyakorlása

Fogyasztó az elállási és felmondási jogát gyakorolhatja:
• a Honlapon található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
• az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján.

10.3. Fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó nyilatkozatát a határidőn belül elküldi, amelynek határideje 14 nap.

Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát a rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

10.4. Eladó kötelezettségei Fogyasztó elállása vagy felmondása esetén

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (pl. szállítási díj).

A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Áru adásvételére irányuló szerződés esetén az Eladó mindaddig visszatarthatja a visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó az árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy az árut maga fuvarozza vissza.

10.5. Fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

Amennyiben Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles az Árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által az Áru átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha az Eladó vállalta, hogy az Árut maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó az Árut a határidő lejárta előtt elküldi.

A Fogyasztó kizárólag az Áru visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha az Eladó vállalta e költség viselését.

Az Áru visszaküldhető a következő címre: Péter-Kokavecz Anna, egyéni vállalkozó (1223 Budapest, Kő utca 9/1)

A Fogyasztó csak az Áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Amennyiben a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja a szerződést, köteles a felmondás Eladóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat az Eladó számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

10.6. Fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A Fogyasztó nem gyakorolhatja a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. § szerinti jogát:
• szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a Fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a Fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a Fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint az Eladó maradéktalanul teljesítette a szerződést;
• olyan Áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
• olyan nem előre gyártott Áru esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Áru esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
• romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Áru tekintetében;
• olyan zárt csomagolású Áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
• olyan Áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Áruval;
• olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke az Eladó által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a Felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított 30. napot követően kerül sor;
• olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél az Eladó a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
• lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
• hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
• nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
• lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
• a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha az Eladó a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát, továbbá az Eladó visszaigazolást küldött a Fogyasztó részére. Pl. az internetes felületről megvásárolható (letölthető) játék, zene, háttérkép stb.

11. A teljesítés szerződésszerűségének követelményei

Az Árunak a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI.30.) Kormányrendelet 5. §-ban foglalt követelményeknek. Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező Árunak:
• meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel;
• alkalmasnak kell lennie Fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a Fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor az Eladó tudomására hozott, és amelyet az Eladó elfogadott;
• rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval – ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást – ; és
• biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön – a fentieken túl – a szerződés tárgyát képező Árunak:
• alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír;
• rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény – és egyéb jellemzőkkel – különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében –, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve az Eladó, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános – különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését;
• rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal – ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást –; és
• meg kell felelnie az Eladó által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának.

Az Árunak nem kell megfelelnie a fenti nyilvános kijelentésnek, ha a kötelezett bizonyítja, hogy
• a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie;
• a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették; vagy
• a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.

Digitális elemeket tartalmazó Áru esetében az Eladónak biztosítania kell, hogy a Fogyasztó értesítést kapjon az Áru digitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről – ideértve a biztonsági frissítéseket is –, amelyek az Áru szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint biztosítania kell, hogy a Fogyasztó meg is kapja azokat.

Eladónak a frissítés elérhetővé tételét, ha az adásvételi szerződés:
• a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás egyszeri szolgáltatásáról rendelkezik, akkor az Áru és a digitális elemek típusa és célja, valamint az egyedi körülmények és a szerződés jellege alapján Fogyasztó által észszerűen elvárható; vagy
• a digitális tartalom tekintetében a meghatározott időszakon keresztül történő folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, akkor
• 2 évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az Áru teljesítésétől számított 2 éven belül; vagy
• 2 évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt kell biztosítania.

Ha Fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a rendelkezésre bocsátott frissítéseket, az Eladó nem felel az Áru hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy
• az Eladó tájékoztatta a Fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés Fogyasztó általi elmulasztásának következményeiről; és
• a frissítés Fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés Fogyasztó általi helytelen telepítése nem az Eladó által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.

Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a Fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról, hogy az Áru valamely konkrét tulajdonsága eltér az előzőekben részletezett követelményektől, és az adásvételi szerződés megkötésekor a Fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

Eladó hibásan teljesít, ha az Áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy
• az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt az Eladó végezte el, vagy az Eladó felelősségvállalása mellett végezték el; vagy
• az üzembe helyezést a Fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés az Eladó által – illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által – rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

Ha az adásvételi szerződés szerint az Árut az Eladó helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés az Eladó felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell az Eladó által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.

Ha a digitális elemeket tartalmazó Áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, az Eladó felel az Áru digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba
• 2 évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az Áru teljesítésétől számított 2 éven belül; vagy
• 2 évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt következik be vagy válik felismerhetővé.

12. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

12.1. Kellékszavatosság

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 3. számú melléklet alapján készült.

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
• kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
• ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
• választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak, de 1 évnél rövidebb elévülési határidő ekkor sem köthető ki érvényesen.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

12.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

12.3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet alapján Eladó jótállásra köteles a mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek, valamint tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban együtt: fogyasztási cikk) eladása esetén.

Emellett Eladó önként is jótállást vállalhat, amely esetben Fogyasztónak minősülő vásárló számára Eladó erről külön tájékoztatást nyújt, és jótállási nyilatkozatot ad át.

A jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón kell Fogyasztó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb az Áru teljesítésének időpontjában.
A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni:
• egyértelmű nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy hibás teljesítés esetén Fogyasztót a jótállástól függetlenül térítésmentesen megilleti a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása
• a jótállásra kötelezett nevét és címét
• az eljárást, amelyet Fogyasztónak a jótállás érvényesítése érdekében követnie kell
• a jótállással érintett áru megjelölését
• a jótállás feltételeit.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg kötelező jótállás esetén?
Vásárló jótállási joga alapján kijavítási vagy kicserélési igénnyel élhet, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy kijavíttathatja, árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Érvényesítési határidő
A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama:
• 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,
• 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,
• 250 000 forint eladási ár felett 3 év.
E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. Ez alól kivétel: a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok
A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában Eladó köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, Eladó köteles Vásárló által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – Áfa tv. alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat 8 napon belül Vásárló részére visszatéríteni.

Amennyiben Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:
• ha Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy
• amennyiben Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül ki kell cserélni, vagy
• amennyiben Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül visszatéríteni.

Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg Vásárló jogosult:
• Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy
• a kijavítási igény helyett a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy
• a kijavítási igény helyett a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy
• amennyiben Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás Eladó költségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell 8 napon belül visszatéríteni számára.

A jótállás viszonya más szavatossági jogokkal
A jótállás a szavatossági jogok (termék- és kellékszavatosság) mellett érvényesül, fő különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén Fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

A 151/2003 Kormányrendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról Eladó, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

Eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a Fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezen felül az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a Fogyasztó jogszabályból eredő, így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

3 munkanapon belüli csereigény
A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében szereplő Áru esetében, amennyiben Fogyasztó csereigényét 3 munkanapon belül érvényesíti, úgy az Eladó nem vizsgálhatja a csere előtt, hogy a hiba oka a vásárlást követően keletkezett-e, hanem köteles azt kicserélni.

Mikor mentesül Eladó a jótállási kötelezettsége alól?
Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

13. Panaszkezelés, jogérvényesítés, vitarendezés
13.1. Szóban vagy írásban tett panasz

Vásárló az Eladó érdekében vagy javára eljáró személynek az Áru Fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti az Eladóval az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Honlap: https://www.wearrings.eu/
Email: info@wearrings.eu
Telefon: +36-30-475-6031
Ügyfélszolgálati idő: hétfőtől péntekig 9.00-17.00 (kivéve ünnepnap)

Vásárló szóbeli panaszát az Eladó azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja azt. Ha Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát, valamint a panaszra adott érdemi válaszát a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül megküldi Vásárlónak.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Eladó köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
• Fogyasztó neve, lakcíme,
• a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
• Fogyasztó panaszának részletes leírása, Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
• Eladó nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
• a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – Fogyasztó aláírása,
• a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
• telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Az írásban tett panaszt Eladó köteles a beérkezést követő 30 napon belül írásban megválaszolni, és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító állápontját Eladó köteles megindokolni.

A panasz elutasítása esetén az Eladó köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy Eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben Eladó és Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, a következő pontokban részletezett jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Fogyasztó számára.

13.2. Fogyasztóvédelmi eljárás

Fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel Eladó piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. Fogyasztó egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez.

A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatóak itt: https://www.kormanyhivatal.hu/hu

13.3. Bírósági eljárás

Vásárló a Ptk., valamint a Pp. rendelkezései alapján jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bírósági úton történő érvényesítésére.

13.4. Békéltető testület

Ha Fogyasztónak vásárlásával kapcsolatban kifogása merül fel, és azt nem tudja az Eladóval rendezni, a gyors, ingyenes és egyszerű eljárást lefolytató békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület egyezséget próbál meg létrehozni a Fogyasztó és az Eladó között, ennek hiányában pedig dönt az ügyben. Fontos, hogy a Fogyasztó csak szerződésének teljesítésével, azaz egyedi jogvitájával kapcsolatban fordulhat a testülethez, más, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó ügyben (pl. megtévesztés, árfeltüntetés, stb.) nem, ilyen esetben a békéltető testület átteszi az ügyet a fogyasztóvédelmi hatósághoz.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett független testület. Hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Eladónak együttműködési kötelezettsége van, ami azt jelenti, hogy a békéltető testületi meghallgatásra az Eladó köteles válasziratot benyújtani, valamint a meghallgatáson a cég képviselője köteles megjelenni, ellenkező esetben fogyasztóvédelmi bírságot szab ki rá a fogyasztóvédelmi hatóság.

A cég személyes megjelenési kötelezettsége nem terjed ki arra az esetre, ha székhelye, telephelye vagy fióktelepe az eljárást lefolytató békéltető testület szerinti megyében nincs. Ebben az esetben Eladó együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy Fogyasztó az eljárás megindítása előtt az Eladóval közvetlenül megkísérelje a panaszügy rendezését. A közvetlen rendezés sikertelensége esetén adható be kérelem a békéltető testülethez.

Jogorvoslat, fellebbezés lehetősége a Békéltető Testület döntése ellen:
Az Fgytv. rendelkezési értelmében bíróság előtt csak abban az esetben van lehetőség a határozat megtámadására, ha az eljáró tanács eljárási szabályt sértett, illetve az Eladó az ajánlás hatályon kívül helyezését kérheti a bíróságtól jogszabálysértés esetén.

A békéltető testületi döntés nem érinti Fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse. Tehát a bírói út igénybevételére a békéltető testületi eljárás lefolytatását követően is van lehetőség.

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre utca 36.
Telefon: +36-72-507-154
Email: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefon: +36-20-373-2570
Email: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefon: +36-76-501-525, +36-76-501-532
Email: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: 06-34-513-010
Email: bekeltetes@kemkik.hu
Honlap: www.kem-bekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon: +36-66-324-976
Email: bekeltetes@bmkik.hu
Honlap: www.bmkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz. 14.
Telefon: +36-32-520-860
Email: nkik@nkik.hu
Honlap: www.nkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.
Telefon: +36-46-501-090, +36-46-501-871
Email: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2
Telefon: +36-1-792-7881
Email: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: +36-1-488-2131
Email: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: www.bekeltet.bkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefon: +36-82-501-000, +36-82-501-026
Email: skik@skik.hu
Honlap: www.skik.hu

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: +36-62-554-250/118
Email: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 2.
Telefon: +36-42-420-180
Email: bekelteto@szabkam.hu
Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefon: +36-22-510-310
Email: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.
Telefon: +36-74-411-661
Email: kamara@tmkik.hu
Honlap: www.tmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a
Telefon: 06-96-520-217
Email: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesgyor.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 23.
Telefon: +36-94-312-356, +36-94-506-645
Email: pergel.bea@vmkik.hu
Honlap: www.vasibekelteto.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty utca 13-15.
Telefon: +36-52-500-710, +36-52-500-745
Email: bekelteto@hbkik.hu
Honlap: www.hbmbekeltetes.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefon: +36-88-814-121, +36-88-814-111
Email: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
Telefon: +36-36-416-660/105
Email: bekeltetes@hkik.hu
Honlap: www.hkik.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefon: +36-92-550-513
Email: zmbekelteto@zmkik.hu
Honlap: www.bekelteteszala.hu

13.5. Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság Online létrehozott egy platformot, ahol a fogyasztók és kereskedők felkérhetnek egy pártatlan vitarendezési testületet online vásárlással kapcsolatos jogvitáik rendezésére.

Az online vitarendezési platform segítségével lehetőség van internetes vásárlással kapcsolatos panaszokat digitális formában, bármelyik uniós nyelven az Európai Unió bármely pontjáról elküldésére a kiválasztott alternatív vitarendezési testületnek.

Az eljárás általában teljes mértékben online zajlik, az alternatív vitarendezési testület kiválasztását követően kb. 90 napot vesz igénybe, és ingyenesen vagy jelképes összegű díj ellenében történik.

Elérhetőségek és részletek itt:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

13.6. Értékelés elhelyezése a Honlapon

Eladó a Honlapján vásárlói véleményeket tesz közzé, mely a termékek értékelését teszi lehetővé.

Vélemény leadására úgy van mód, hogy a vásárlást követő 14. és 21. napon Eladó részére megadott e-mailre küldött emailben tud Vásárló véleményt írni. Ezek a technikai intézkedések biztosítják, hogy csak tényleges Vásárlók adhassanak le értékelést.

Eladó a pozitív és negatív értékelések között nem tesz különbséget, azokat a Honlapon egyaránt megjelenti. Eladónak kizárólag abban az esetben van lehetősége az értékelések moderálására, ha azok tartalma obszcén vagy sértő.

Fentiek következtében a rendszer csak valós, a termékeket ténylegesen megvásárló és/vagy használó Vásárlók értékeléseit és véleményeit tartalmazza.

14. Részleges érvénytelenség

Amennyiben az ÁSZF valamely pontja hiányos vagy hatálytalan, a szerződés egyéb pontjai érvényben és hatályban maradnak. A hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

15. Magatartási kódex

Eladó nem rendelkezik az Fttv. szerinti magatartási kódexszel.