ADATVÉDELMI
NYILATKOZAT

A személyes adatok védelme rendkívül fontos számunkra, ezért a jelen Adatkezelési
tájékoztatóban ismertetjük, hogy Önről milyen személyes adatot, milyen célból és
jogalappal kezelünk. Az Adatkezelési tájékoztató az Önt megillető jogokat is tartalmazza.

1. Az Adatkezelő adatai
Adatkezelő: Péter-Kokavecz Anna, egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő)
Székhely: 1223 Budapest, Kő utca 9/1.
Levelezési cím: 1223 Budapest, Kő utca 9/1.
Nyilvántartási szám: 57391298
Adószám: 59371162-1-43
Honlap: https://www.wearrings.eu/
Email: info@wearrings.eu
2. Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok
– az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről (GDPR)
– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Infotv.)
– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
– 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfatörvény)
– 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számviteli tv.)
– 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgy.tv.)
– 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról (Fttv.)
– 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről (DM törvény)
– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)
– 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól (Grt.)

3. Fogalmak
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyen tipikus személyes adatok különösen: név,
lakcím, születési hely és idő, anyja neve.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy
a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy
harmadik fél-e.

4. Alapelvek
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő alapelveket veszi
figyelembe, így a személyes adatok:
a. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható
módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság)
b. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat
ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1)
bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem
egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi
kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés (célhoz
kötöttség)
c. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek
és a szükségesre kell korlátozódniuk (adattakarékosság)
d. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű
intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy
helyesbítsék (pontosság)
e. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak
a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor,
amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének
megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási
célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és
szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel (korlátozott tárolhatóság)
f. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is
ideértve (integritás és bizalmas jelleg)
g. az Adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell
lennie e megfelelés igazolására (elszámoltathatóság)

5. Adatkezelési tevékenység
a) kapcsolatfelvétel (honlap)
Adatkezelés célja: Kapcsolat felvétele

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés
teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését
megelőzően az Érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái:  Érdeklődő
Személyes adatok köre: Név, telefonszám, email cím
Adatmegőrzési idő: A kapcsolatfelvételt követő 1. év végéig
Adattovábbítás: A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.

Címzettek: Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:
– tárhelyszolgáltató: Sybell Informatika
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
1158 Budapest, Késmárk utca 7/B 2. em.
206., cégjegyzékszám: 01-09-293034)
– levelezési rendszer szolgáltatók:

 • Sybell Informatika Korlátolt
  Felelősségű Társaság
  (székhely: 1158 Budapest,
  Késmárk utca 7/B 2. em.
  206., cégjegyzékszám: 01-09-
  293034)
 • Google Ireland Ltd.
  (székhely: Google Building
  Gordon House, Barrow St,
  Dublin 4, Írország)

Adatok forrása: A személyes adatok forrása az érdeklődő
Adatszolgáltatás módja,
következménye: Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön
nem adja meg a személyes adatokat, akkor az
Adatkezelő nem tudja Önnel felvenni a kapcsolatot

b) kapcsolatfelvétel emailben
Adatkezelés célja: Kapcsolat felvétele email formájában

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés
teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését
megelőzően az Érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái:  Érdeklődő
Személyes adatok köre:  Név, telefonszám, email cím
Adatmegőrzési idő: A kapcsolatfelvételt követő 1. év végéig
Adattovábbítás: A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek: Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:
– levelezési rendszer szolgáltatók:

 • Sybell Informatika Korlátolt
  Felelősségű Társaság (székhely:
  1158 Budapest, Késmárk utca
  7/B 2. em. 206.,
  cégjegyzékszám: 01-09-293034)
 • Google Ireland Ltd. (székhely:
  Google Building Gordon House,
  Barrow St, Dublin 4, Írország)

Adatok forrása: A személyes adatok forrása az érdeklődő
Adatszolgáltatás módja,
következménye:  Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem
adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő
nem tudja Önnel felvenni a kapcsolatot

c) hírlevél küldése
Adatkezelés célja: Hírlevél küldése
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás
Az Érintettek kategóriái:  Bármely természetes személy

Személyes adatok köre: név, email cím
Adatmegőrzési idő:  A hozzájárulás visszavonásáig vagy a feliratkozásról
történő leiratkozás időpontjától számított 30 napig
Adattovábbítás: A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek: Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:
tárhelyszolgáltató: – Sybell Informatika
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
1158 Budapest, Késmárk utca 7/B 2. em.
206., cégjegyzékszám: 01-09-293034)
– levelezési rendszer szolgáltatók:

 • Sybell Informatika Korlátolt
  Felelősségű Társaság
  (székhely: 1158 Budapest,
  Késmárk utca 7/B 2. em. 206.,
  cégjegyzékszám: 01-09-
  293034)
 • Google Ireland Ltd. (székhely:
  Google Building Gordon
  House, Barrow St, Dublin 4,
  Írország)

– hírlevélküldő szoftver: MailerLite Ltd.
(székhely: Ground Floor, 71 Lower Baggot St,
Dublin 2, D02 P593, Írország)

Adatok forrása: A személyes adatok forrása a hírlevélre feliratkozó
Adatszolgáltatás módja,
következménye:  Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem
adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő
nem tud hírlevelet küldeni

d) webshopba történő regisztráció
Adatkezelés célja: A termék megvásárlását szolgálja a
regisztráció. Regisztráció nélkül is van
lehetőség vásárolni

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés
teljesítése vagy a szerződés megkötését
megelőzően az Érintett kérésére történő
lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái Vásárló

Személyes adatok köre: Név, cím, email cím, telefonszám
Adatmegőrzési idő: A regisztráció törlését követő 1. év végéig
Adattovábbítás: A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.

Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:
– tárhelyszolgáltató: Sybell Informatika
Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1158 Budapest, Késmárk
utca 7/B 2. em. 206., cégjegyzékszám:
01-09-293034)

Adatok forrása: A személyes adatok forrása a regisztráló személy

Adatszolgáltatás módja,
következménye:  Az adatok megadása szükséges. Amennyiben
Ön nem adja meg a személyes adatokat a
regisztrációhoz, akkor nem tud terméket
vásárolni

e) termékvásárlás
Adatkezelés célja: Termék megvásárlása
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a
szerződés teljesítése vagy a szerződés
megkötését megelőzően az Érintett kérésére
történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái:  Vásárló
Személyes adatok köre:  Név, telefonszám, email cím, cím (ország,
irányítószám, település, utca, házszám,
megye), termék

Adatmegőrzési idő Számviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év

Adattovábbítás: A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek: Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:
– tárhelyszolgáltató: Sybell Informatika
Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: székhely: 1158 Budapest,
Késmárk utca 7/B 2. em. 206., cégjegyzékszám: 01-09-293034)
Adatok forrása: A személyes adatok forrása a vásárló
Adatszolgáltatás módja,
következménye:  Az adatok megadása szükséges. Amennyiben
Ön nem adja meg a személyes adatokat,
akkor az Adatkezelő nem tudja kiszolgálni

f) termék ellenértékének kifizetése
Adatkezelés célja: Termék ellenértékének kifizetése történhet:

 • utánvétes fizetés
 • bankkártyás fizetés (Stripe)
  formájában.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a
szerződés teljesítése vagy a szerződés
megkötését megelőzően az Érintett kérésére
történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái:  Vásárló
Személyes adatok köre: Név, megrendelés azonosítója, termék ellenértéke, email cím

Adatmegőrzési idő: Számviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év

Adattovábbítás: A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek: Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe.
– Bankkártyás (Stripe) fizetés esetén a
személyes adatokhoz a szolgáltatást
nyújtó Stripe, Inc. (székhely: 185 Berry St #550, San Francisco, CA 94107, USA.) fér hozzá. A Szolgáltató
Adatkezelési tájékoztatója elérhető itt:
https://stripe.com/privacy
Adatok forrása: A személyes adatok forrása a vásárló
Adatszolgáltatás módja,
következménye: Az adatok megadása szükséges. Amennyiben
Ön nem adja meg a személyes adatokat,
akkor nem tudja a terméket megrendelni

g) termék kiszállítása
Adatkezelés célja: Megvásárolt termék kiszállítása
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a
szerződés teljesítése vagy a szerződés
megkötését megelőzően az Érintett kérésére
történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái:  Vásárló
Személyes adatok köre: Név, szállítási cím (irányítószám, település,
utca, házszám, megye), email cím,
telefonszám

Adatmegőrzési id:  Számviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év

Adattovábbítás: A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek: Az Adatkezelő részéről adattovábbítás
történik a szerződés teljesítése érdekében a
termék szállítása során a következő
Adatkezelő(k) részére:
– GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2., cégjegyzékszám:
13-09-111755)

Adatok forrása: A személyes adatok forrása a vásárló
Adatszolgáltatás módja,
következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben
Ön nem adja meg a személyes adatokat,
akkor az Adatkezelő nem tudja kiszállítani a
terméket

h) számlázás
Adatkezelés célja: Számla kiállítása
Adatkezelés jogalapja:GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi
kötelezettség teljesítése: Áfatörvény 159. §
(1) bekezdése
Az Érintettek kategóriái:  Vásárló: Személyes adatok köre Név, cím, adószám (céges ügyfél esetén), email cím

Adatmegőrzési idő: Számviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év

Adattovábbítás: A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek: Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz

igénybe:
– könyvelés: Viviradix Könyvelő Iroda
Kft. (székhely: 9021 Győr, Arany János
utca 31. 3. em., cégjegyzékszám: 08-
09-024355)
– számlázó program a billingo.hu
üzemeltetője: Billingo Technologies
Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Árbóc
utca 6., cégjegyzékszám: 01-10-
140802)
Az Adatkezelő az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 10.
számú melléklet 1. pontja szerint adatot
szolgáltat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) részére

Adatok forrása: A személyes adatok forrása a vásárló
Adatszolgáltatás módja,
következménye

Az adatok megadása kötelező. Amennyiben
nem adja meg a személyes adatokat, akkor az
Adatkezelő nem tud a jogszabályban előírt
számlázási kötelezettségének eleget tenni

i) vásárlói értékelés
Adatkezelés célja: Vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás
Az Érintettek kategóriái:  Vásárló
Személyes adatok köre: Név, email cím, vélemény, értékelés

Adatmegőrzési idő: A hozzájárulás visszavonásáig
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek: Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:
– vásárlói értékelés szoftver: Stamped
Technologies Pte. Ltd. (székhely: 524
Yates Street, Victoria, Kanada)
Adatok forrása A személyes adatok forrása a vásárló
Adatszolgáltatás módja,
következménye

Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben
Ön nem adja meg a személyes adatokat,
akkor az Adatkezelő nem tud a termékekről
értékelést megjeleníteni

j) szerződéses kapcsolattartás
Az Adatkezelő a vele szerződött Partnerei (beszállító, ügyfél) esetében a
szerződésben rögzített kapcsolattartóján keresztül folytat kommunikációt, és tart
fenn üzleti kapcsolatot.
Adatkezelés célja: Az Adatkezelő és a Partner közötti szerződés
cél szerinti megvalósításához a kommunikáció
fenntartása, és az együttműködés
megvalósítása

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont: jogos érdek
Az Érintettek kategóriái Partner (egyéni vállalkozó, Kft., Bt., Zrt.)
munkavállalója, mint kapcsolattartóként
kijelölt személy

Személyes adatok köre: Név, beosztás, telefonszám, email cím
Adatmegőrzési idő: A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig

Adattovábbítás: A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek: Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe

Adatok forrása: A személyes adatok forrása a Partner kapcsolattartója

Adatszolgáltatás módja,
következménye: Amennyiben nem adja meg a szükséges
adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud
egyeztetni a Partnerrel

k) panaszkezelés
Adatkezelés célja: Bármely szolgáltatással kapcsolatos panasz kezelése

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja: jogi
kötelezettség teljesítése: a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.
törvény
Az Érintettek kategóriái:  Fogyasztó
Személyes adatok köre: Név, lakcím, a panasz előterjesztésének helye,
ideje, módja, panasz részletes leírása,
fogyasztó által bemutatott iratok,
dokumentumok és egyéb bizonyítékok
jegyzéke

Adatmegőrzési idő: Fgy.tv. 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 év
Adattovábbítás: A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek: Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe

Adatok forrása: A személyes adatok forrása a fogyasztó, mint panaszos

Adatszolgáltatás módja,
következménye:  Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben
nem adja meg a szükséges adatokat, akkor
előfordulhat, hogy panaszát az Adatkezelő
nem tudja kivizsgálni

6. Honlap adatkezelése
A Honlap sütiket használ.

A süti (angolul: cookie) egy fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy
honlapot meglátogat. A süti egy információcsomag, amelyet a szerver küld a
böngészőnek, majd minden egyes kérés alkalmával a böngésző visszaküldi ezt a
szervernek a kiszolgáló által meghatározott adattartalommal. Ennek az a célja, hogy az
Ön által látogatott honlap internetes beállításait elmentse, így ha Ön újra ugyanazt a
honlapot keresi fel azonos eszközről, akkor az oldal már emlékezni fog a beállított
paraméterekre.
A süti számtalan funkcióval rendelkezik. Sütit leggyakrabban hirdetések, szolgáltatások
személyre szabásához, a honlap forgalmának elemzéséhez használnak.
A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében süti csak abban az esetben tárolható az Ön
eszközén, ha erre feltétlenül szükség van, azaz elengedhetetlen a honlap működéséhez,
ezeket nevezik „szükséges sütiknek”. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön
hozzájárulására van szükség. A honlapon aktuálisan használt sütiket a honlapra történő
belépéskor felugró ablakban (pop-up ablak) tekintheti meg és állíthatja be.
A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is
megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve Ön megakadályozza az
automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal
felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.
Tekintettel arra, hogy a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak
támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem lehet garantálni, hogy
Ön képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal
ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben. További részletes
információk az alábbi böngészők süti beállításairól:
– Google Chrome
– Firefox
– Microsoft Internet Explorer 11
– Microsoft Internet Explorer 10
– Microsoft Internet Explorer 9
 Microsoft Internet Explorer 8
– Microsoft Edge
– Safari

7. Közösségi média
Az Adatkezelő elérhető az alábbi közösségi oldalakon.
A közösségi oldal üzemeltetője önálló Adatkezelőnek minősül, az adatkezelésről szóló
tájékoztatás a következő linkeken elérhető:

Közösségi
oldal:

Adatkezelő neve, Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: Facebook Meta Platforms
Ireland Ltd. (székhely:
4 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour
Dublin 2, Írország)

https://www.facebook.com/privacy/explanatio
n

Instagram Meta Platforms
Ireland Ltd. (székhely:
4 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour
Dublin 2, Írország)

https://www.facebook.com/help/instagram/15
5833707900388/

Az Adatkezelő nem rögzít és nem kezel személyes adatot az adott közösségi oldal
felhasználójáról a belső adatbázisában és rendszerében.

8. Az adatokhoz való hozzáférés
A személyes adatokhoz az Adatkezelő illetékes munkatársai férhetnek hozzá a szükséges
mértékben a feladataik ellátása érdekében.

9. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik
arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan
hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

10. Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogok és tartalmuk

Adatkezeléssel
kapcsolatos
Érintetti jog Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jog tartalma

Tájékoztatáshoz való jog
/GDPR 13-14. cikk/

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatai megszerzésének
időpontjában tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről
és céljairól. Az Adatkezelő olyan további információt is az
Ön rendelkezésére bocsát, amelyek a tisztességes és
átlátható adatkezelés biztosításához szükségesek,
figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét
körülményeit és kontextusát. Önt tájékoztatni kell továbbá
a profilalkotás tényéről és annak következményeiről is.

Hozzáféréshez való jog
/GDPR 15. cikk/

Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban
van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az

Adatkezelő:
– milyen személyes adatait
– milyen jogalapon
– milyen adatkezelési cél miatt
– mennyi ideig kezeli
– kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely
személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek
továbbította a személyes adatait
– milyen forrásból származnak a személyes adatai
(amennyiben nem Ön bocsátotta azokat az Adatkezelő
rendelkezésére)
– alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint
annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Helyesbítéshez való jog
/GDPR 16. cikk/

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő az Önre
vonatkozó pontatlan személyes adatait helyesbítse vagy a
hiányos személyes adatait kiegészítse. Tehát Ön kérheti,
hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát
(például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét, vagy
egyéb elérhetőségét).

Törléshez való jog („az
elfeledtetéshez való jog”)
/GDPR 17. cikk/

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a
személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike
fennáll:
– a személyes adataira már nincs szükség abból a célból,
amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
– Ön visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja
vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében
az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja
– Ön a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az
adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű
ok az adatkezelésre, vagy Ön a 21. cikk (2) bekezdése
alapján tiltakozik az adatkezelés ellen
– a személyes adatait jogellenesen kezelték
– a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó
uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell
– a személyes adatainak gyűjtésére a 8. cikk (1)
bekezdésében említett, információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan
került sor.

Korlátozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza /GDPR 18. cikk/ az adatkezelést, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
– Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát (ez
esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát)
– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok
törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását
– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes
adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi
igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez
Ön a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az
adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül,
hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e
az Ön jogos indokaival szemben).

Adathordozhatósághoz
való jog
/GDPR 20. cikk/

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy
Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa
anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek
a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
– az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja
vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti
hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b)
pontja szerinti szerződésen alapul, és
– az adatkezelés automatizált módon történik.
Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható
– kérje a személyes adatainak Adatkezelők közötti
közvetlen továbbítását.

Tiltakozáshoz való jog
/GDPR 21. cikk/

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk
(1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen,
ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást
is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait
nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja,
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés
érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor
tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatai e célból
történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is,
amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Hozzájárulás
visszavonásának joga
/GDPR 7. cikk (3)
bekezdés/

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor
visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt Önt erről
tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan
egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak
megadását.

11. Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogorvoslati lehetőségek és tartalmuk

Jogorvoslati lehetőség: A jogorvoslati lehetőség tartalma
Felügyeleti Hatóságnál
történő panasztétel joga
/GDPR 77. cikk/

Ön a személyes adatainak védelméhez fűződő joga
sérelme esetén panaszt nyújthat be a következő Hatósághoz:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
telefon: +36 (1) 391-1400
email: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: www.naih.hu

Az Adatkezelővel vagy az
Adatfeldolgozóval
szembeni hatékony
bírósági jogorvoslathoz
való jog (bírósági eljárás
kezdeményezése)
/GDPR 79. cikk/

Ön jogosult bírósághoz fordulni az Adatkezelő vagy
Adatfeldolgozó ellen, ha a személyes adatai kezelésének
jogellenességét tapasztalja. A bíróság az ügyben soron
kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a
lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszéknél nyújtja-e be a keresetét. A törvényszékek
elérhetősége: https://birosag.hu/torvenyszekek

12. Az Adatkezelési tájékoztató frissítése
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan
módosítsa. A jelen tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor,
ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve egyéb körülmény miatt szükség van. Az Érintett kérésére az Adatkezelő megküldi neki a
mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát a vele leegyeztetett formában.

Budapest, 2022. augusztus 2.